borobalatar.com
خالد ورسول حردانی را در زندان رجایی شهر دریابیم.
زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بدون اب ودرمان وهواخوری مانده اند. در بند های عمومی هم اب اشامیدنی زندانیها یک هفته است که قطع شده است. رسول حردانی 31 امین روز اعتصاب را وخالد حردانی 20 امین روز اعت…