borobalatar.com
جنگنده های اف 16 آمریکا هواپیمای خمینی را تا مهر آباد اسکورت کردند
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.