borobalatar.com
با دیدن این ویدیومشخص میشود چرا به ایرانیها ویزانمیدهند؟
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.