borobalatar.com
بازداشت زنان درويش در ايران
‏نفیسه مرادی از دراویش بازداشتی در گلستان هفتم است که از وضعیت او نیز اطلاعی در دست نیست. # دراویش تنها نیستند…