borobalatar.com
اعتصابات به ماشین سازی اراک رسید
اعتصاب در ماشین سازی اراک که روزگاری قطب صنعت ایران بود و بالغ بر8000 نفر درآن به تولید مشغول بودند.امروزدچار بحران مدیریتی شده وبا کمتر از1000 نفرپرسنل 7 ماه حقوق پرداخت نکرده…