borobalatar.com
اعتراض ایرانیان لندن روبروی ساختمان بی بی سی به برنامه های گمراه کننده و حمایت از رژیم
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.