borobalatar.com
اتحاد نامقدس سرخ و سیاه
اتحاد نامقدس سرخ و سیاه یکسال قبل از حضور خمینی در فرانسه در مهر ماه ۲۵۳۶شاهنشاهی، نماز جماعت و اعلام همبستگی بین روحانیون و گروه های چپ در کلیسای سنت مری پاریس با امامت محمد منتظری…