bordernepal.wordpress.com
बुद्धि नारायण श्रेष्ठको पुस्तक भूकम्पको ज्ञान Bhukampa Pustak
भूकम्पको ज्ञान बुद्धि नारायण श्रेष्ठको पुस्तक Bhukampa Pustak Buddhi Narayan Shrestha