bonebebear.com
การผ่าตัดส่องกล้องเปลี่ยนแนวกระดูกข้อเข่า
กระดูกข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชาชนคนไทย อัตราชุกในประชากรไทยอยู่ที่ 2.5 – 4% พบมากในอายุมากกว่า 55 ปี พบในเพศหญิงมากกว่า เพศชาย สาเหตุหลักของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมคือ การใช้ง…