bodyrelax.pl
Próg mleczanowy i beztlenowy
Rejestracja zmian stężenia mleczanu [La-] we krwi kapilarnej względem intensywności wysiłku podczas stopniowanych prób wysiłkowych pozwala ocenić efekty