bobbemaises.com
צַ'פַּצ'וּלַה
לא מסודרת, מרושלת למראה.אמי, ילידת הארץ אשר דוברת עברית על בורייה (גם בבית דיברנו רק עברית), נהגה להשתמש במילה צ'פצ'ולה לפני שנים. כנראה היא קלטה את המילה בילדותה מחברות או משכנים דוברי לדינו. המיל…