bobbemaises.com
טַרַטַייקֶע
מילולית: תיבת נגינה. הכוונה היא למישהו שלא מפסיק לדבר. "כמה הוא מדבר, הטרטייקע הזה, כבר עשה לי לוך אין קופף!" מקור: כנראה יידיש תרמה: אני…