bobbemaises.com
לוֹךְ אִין קוֹפְּף
חור בראש. "אני באמת חייבת ללכת לאסיפת ההורים שלך? אני ממש עסוקה, אני צריכה את זה כמו לוך אין קופף". מקור: יידיש תרמה: נינה רימון דיויס…