bmmua.com
Một cuộc vá víu
Khi nó về tới hẻm nhỏ, nước đã ngập ngang qua bắp chân. Nó cúi xuống cầm vội đôi dép lên, lội bộ bằng bàn chân không. Cảm giác ẩm ướt khó chịu. “ Rồi cái xứ này chẳng bao giờ khá lên được. Các chú …