bmmua.com
Những điều còn lại trên sân ga cũ
Lão già mù không còn ngồi thổi harmonica trên sân ga cũ Góc cột điện bỗng nhiên trống vắng đến tê người Giờ cũng đã chẳng còn người đưa đón. Vết chân nào bặt dấu phía mùa thu…