bmmua.com
Mưa Phom Penh
I. Sau cú điện thoại thứ mấy mươi, bà chủ nhà trọ ngán ngẩm đưa máy cho tôi tự tai nghe thông báo “Số máy này đang tạm khóa…” Lúc này tôi bắt đầu tin mình đã mất hi vọng. Trời Phn…