bmmua.com
Tuổi của ta là tuổi của trái tim…
Tình yêu như tháng Năm Mang gió nồng nắng lửa Lòng anh là đầm sen Hay là nhành cỏ úa? (Tháng Năm – Xuân Quỳnh)