bmmua.com
Sự cô đơn của nhìn
Tại sao tôi lại nói “nhìn thật là cô đơn”?