bmmua.com
Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?
Nguyễn Phong Việt Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người? Chúng ta đã từng có quyền chọn lựa những niềm vui trong quãng đời …