bloggonsite.com
ใช้งานได้แล้ว! Unsend Message ยกเลิกข้อความที่ส่งไปแล้ว ฟีเจอร์ใหม่ บน Facebook Messenger
หลังจากที่มีข่าวลือมาตลอด สำหรับฟีเจอร์ใหม่ Unsend Mess…