bloggonsite.com
ผู้ใช้งาน Instagram สามารถเลือกซื้อสินค้าผ่าน Instagram Stories ได้แล้ว
Instagram ได้ประกาศว่า กำลังขยายคุณลักษณะการเลือกซื้อสิ…