blog.toright.com
Linux CentOS FTP Server 設定教學 (vsftpd) - Soul & Shell Blog
Linux FTP Server FTP 有很多詬病,像是安全性與防火牆穿越問題等等。因此一直以來我不太建議使用 FTP…