blog.navaar.ir
دو قدم این‌ور خط ، دو قدم فرا تر از واقعیت - وبلاگ نوار
در دو قدم این‌ور خط با احمد، راوی داستان همراه می‌شویم که از دنیای واقعی نویسنده خیلی هم دور نیست. نقش اول داستان مترجم است و شعرهایی را به فارسی ترجمه کرده