blog.namnam.ir
کیوان معصومی؛ قربانی شکنجه یا کوتاهی ما
کیوان معصومی از طرفداران عرفان «ساهاجایوگا» و از مریدان «شری ماتاجی» در ایران به خاطر تاثیر شکنجه‌های دوران بازداشت در ۹ فروردین ۱۳۹۳ درگذشت.