blog.makepro.net
一夜成名的服装设计师
Wú, Jìgāng shì yí wèi yǒumíng de fúzhuāng shèjìshī. Jiǔ suì hé jiārén cóng Táiwān bāndào Jiānádà. Xiǎoshíhòu, Wú, Jìgāng duì dúshū méiyǒu xìngqù, dànshì xǐhuān wán Bābǐ wáwa, yě xǐhuān bāng wáwa shèjì yīfu.