blog.lujun.co
ScrollRect 探究
前言 Scroll Rect 也是常用 Unity UI 之一。当需要滚动显示大量内容时 Scroll Rect 组件就能实现滚动效果;若需要有滚动条类似的拖动滚动,Scroll Rect 配合 Scrollbar 就可以简单实现拖动滚动。