blog.international-lan.com
普通生活用語-旅遊紀念產品 | Language Learning in Hong Kong - International Language Centre
♦A:早上好,先生。您买点儿什么? Zǎoshang hǎo, xiānshēng. Nín mǎidiǎn er shénme? Good morning, sir. What can I do for you? ♦B:您能给我介绍一下能作为礼物送给朋友的典型中国工艺品吗? Nín néng gěi wǒ jièshào yīxià néng zuòwéi lǐwù sòng gěi péngyǒu de diǎnxíng zhōngguó gōngyìpǐn ma? Can you show me some traditional Chinese arts and crafts that can be a gift