blog.inforall.net
הוספנו תמיכה ב Gravatar
Gravatar היא פלטפורמה שמאפשרת אחדות אווטרים (תמונות פרופיל) בין אתרים שונים. דוגמא מתאימה היא שאם אתם רוצים לשנות את האווטר שלכם בכמה אתרים (שמשמתשים ב Gravatar), אתם משנים פשוט את האווטר שלכם ב Gr…