blog.iamsarav.com
#450 – Write - Few Miles
Write, when you are happyWrite, when you are sadWrite, when you are freeWrite, when you are busy Write, when you want to express the tears of joyWrite, when you want to shed tearsWrite, when you want to live in your futureWrite, when you want to forget the past Write, when you are excitedWrite, when you … Continue reading "#450 – Write"