blog.etcpool.com
เขียนข้อความรอบภาพในเว็บเพจ
บางทีเราอยากจะจัดหน้าเว็บเพจของเราเหมือนในหนังสือ โดยเอาเท็กซ์ล้อมรอบกรอบภาพ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการเพิ่ม Attribute ให้กับแท็ก IMG ใน HTML เช่น จากสภาพแท็กปกติที่สร้างโดย Dreamweaver