blog.demifantasy.com
Quấc hay là Quốc?
Từ cái hồi biết đọc biết viết biết đánh vần, tui đã thấy chữ QUỐC này có vấn đề. Trong cuốn tự điển nổi tiếng mà ai cũng biết là ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ – Huỳnh Tịnh Của soạn cũng ghi ngay tựa …