blog.demifantasy.com
Liên Lạc
Nếu có bất cứ ý kiến, phê bình, thông tin hay đóng góp gì muốn gởi cho Demifantasy, dĩ nhiên quý vị có thể liên lạc với anh ta bằng những phương tiện thông tin liên lạc rất hiệu quả như chim bồ câu…