blog.demifantasy.com
Nhân Sinh Quan
Cái trang này tui dành riêng để nói về cách tui quan sát cuộc sống quanh mình, thiệt ra nó chính là đúc kết kinh nghiệm của tui sau ba chục năm sinh ra và lớn lên, tức là bây giờ tui ba mươi h…