bitasys.com
قبل از پیاده سازی ERP چه ملزوماتی باید انجام شود؟
سازمان ها باید قبل از پیاده سازی ERP شرایط لازم را فراهم کنند تا هزینه و زمان صرف شده، بهینه ترین بازده را داشته باشد. زمانی که تصمیم می گیرید سیستم های قدیمی خود را با آخرین تکنولوژی های روز، جایگزین