bisposimplicio.wordpress.com
60.
הגשה 60 OUT./DEZ.2013 מקור: מגילת המשיח ‘ יהושע נושא: המלצהלצייתנות קריאה : עברים 2:1-18 . כך זה צריך להיות תשומת לב רצינית יותרלדבריםששמעו , כך שבכל פעם שאנו מתרחקים מהם. 2 כי אםהמילה שנאמרה…