biengioihaidao.wordpress.com
THƯƠNG THAY CHO ĐÁM VỌNG MỸ ?
Nhạn Biển (Blogspot.co.uk) – Sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam khiến đa số đám zân chủ trong nước và nhúm người Chống Cộng cho Mỹ sung sướng đến phát cuồ…