biblioklept.org
Book Painting No. 6 — Liu Ye
Book Painting No. 6, 2015 by Liu Ye (b. 1964)