biblioklept.org
Life — He Duoling
Life, 1988 by He Duoling (b. 1948)