biblioklept.org
Meditation — Gely Korzhev
Meditation, 1982 by Gely Korzhev (1925-2012)