biblioklept.org
Marusya — Gely Korzhev
Marusya, 1983-1989 by Gely Korzhev (1925-2012)