biblioklept.org
RIP Gordon Willis
RIP Gordon Willis, 1931-2014