bhoomplay.wordpress.com
ภูริพูดภาษาอังกฤษช้ากว่าภูมิประมาณ 1 ปี และมีรูปแบบการใช้ภาษาต่างจากภูมิ ชอบใช้คำยากๆ ทั้งที่ตัวภูริเองก็คงไม่รู้ว่าแบบไหนเรียกว่าคำยาก เป็นแบบนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อเย็นนี้ Bhuri: Papa, …