bhoomplay.wordpress.com
An Idiom A Day : Rain cats and dogs
ภูมิเริ่มสนใจสำนวนในภาษาอังกฤษ (idiom) จากการอ่านหนังสืออ่านเล่น เพราะลักษณะพิเศษของสำนวน คือความหมายไม่ตรงกับคำศัพท์ ซึ่งจะว่ายากก็ยาก จะคิดให้สนุกก็สนุก เวลาอ่านเจอสำนวนประหลาดๆ ภูมิก็จะถาม และพอ…