bharaari.wordpress.com
दिवस असे, दिवस तसे!
दिवस सरत्या वर्षाचे दिवस जुन्या आठवणींचे दिवस चुकांच्या उजळणीचे आणि दिवस नव्या संकल्पांचे… दिवस गतवर्षाचा लेखाजोखा मांडणारे दिवस २६।११च्या सावटाखालचे दिवस भीतीचे… दिवस भयभीतांचे दिवस घु…