betaportal.icgc.cat
Ombrejat dinàmic - BETA PORTAL ICGC
Aquesta aplicació web us permet interactuar amb el relleu de Catalunya de forma dinàmica.