bernardumali.wordpress.com
Ang Ating Kulay
Bago pa tayo pinintahan na nila ang buhay; may kulay ng tuwa, ng ligalig ng pakikidigma ng pag-asa. Isinigaw ang kalayaan, umaalingawngaw ang kanilang kasaysayan sa mga telang minantsahan ng dugo