bernardumali.wordpress.com
Doon Po Sa Amin
para sa kaarawan ng isang Australyanong kaibigan na si Jarrah – kasamang nakipamuhay sa piling ng mga katutubo. — Nagkaroon ng pagtitipon ang mga katutubong guro na naninirahan sa Luzon…