bellamusing.com
Tastes of Lebanon in Abu Dhabi!
Tastes of Lebanon at Abd El Wahab restaurant, Abu Dhabi.