bellacaledonia.org.uk
A’ Cur Taic ri Colbh Gàidhlig Bella
Daibhidh Rothach Sgrìobh Ailig Salmond san leabhar Being Scottish (2008), ‘Ann an teangaidh, agus ann an dualchas ionadail agus nàiseanta, chan eil Alba cho eadar-dhealaichte mar dhùthaich (o dhùth…