beersingnoi.com
Siam Square One
Siam Square One Designer : Archen Architect ภาพชุดนี้ถ่ายตอนโครงการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนัก แต่พอเห็นเค้ารางของสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็รู้สึกว่าถ้าปล่อยให้สถาปัตยกรรมได้เติบโตขึ้นซักพัก อาจจะได้ผลลัพธ์ข…